[拼音练习] 一年级汉语拼音拼读练习(word下载打印)

一年级汉语拼音拼读练习

班级________ 姓名___________

 

练习(1)单韵母  拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

ā á ǎ à    ō ó ǒ ò   ē é ě è                 ī í ǐ ì      ū ú ǔ ù      ǖ ǘ ǚ ǜ

练习(2)声母  拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

b p m f    d t n l

ɡ k h      j q x

zh ch sh r z c s y w

练习(3)拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

复韵母 ai  ei  ui  ao  ou  iu  ie  üe

特殊韵母   er  (可以直接给汉字注音)

前鼻韵母  an  en  in  un  ün

后鼻韵母  anɡ  enɡ  inɡ  onɡ

练习(4)

拼音第一课a o e过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

一、准确认读

ā e ǒ à è o á ě ó ǎ ò ē ō ɑ é

二、比一比,读一读

ā—ō  á—ò  é—è  ǎ—ǒ  ā—ě   ó—é   e—ɑ  ǎ—é   à—ó ɑ—ǒ  ǒ—ě

ō—é   è—à  à—é    ò—é  á—è  ɑ—é

 

练习(5)

拼音第二课i u ü过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、准确认读

ī ù yí ǖ í ǚ  yǐ ü i ū wǔ u y yù w yi ǘ ǐ wu yì  yī wū ú wú ì

yū yú ǔ yǔ wù ǜ

 

二、比一比,读一读

ī—yu  ǖ—ū í—ù  ǚ—ǔ yú—wù ü—wǔ

yǐ—yǔ ì— wú ù—ǜ  yù—wǔ   ǜ—í    ī—ì  wu—yú  yí—yù  i—ü

 

练习(6)

拼音第三课b p m f过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

pà  bǎ  pú  bō  mū  bà  má  fà  mù  bò  mà  bī  bó   fǎ   bí  fá  bǐ

pó  bì  bú  fó  bǔ  bù  pā  pò  mǎ  pī  bā  pí  pū  mā  pǐ  mō  pì

pǒ  mó  wǒ  mǒ  mò  mī  bá  mí  mǐ  mì pǎ  mú  mǔ  pǔ  fā  pō  fū

pù  bǒ  fú  fǔ   pá   fù

二、读准词语

bà bɑ    mā mɑ    bó bo    bǐ yì bǐ   bǔ yú      pó po   ā  yí

wū yā    yǔ yī    wá wɑ   yǎ yǔ

三、认字

爸爸    妈妈

 

练习(7)

拼音第四课d t n l过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

dā  tǎ  lí  tè  tī  né  dǔ  dǎ  tí  tì  lǚ  dà   tú  tǔ  tù  dí  tà

nú  tā  nǔ  dì  nù  tǐ  nǜ  ná  dú  nǎ  lǜ  tū  dù  nà  lǐ  nè  nī

dǐ   nílà  nǐ  nì  nā  lū  dé  lú  dē  lǔ  dá  lù   lǘ  nǚ  lā  lá

dī  lǎ  lē  dū  lè  lī  lì

二、读准词语

lǎ bɑ   ní tǔ   lǜ dì   nǎ lǐ   lǚ tú   dà mǐ     tǔ dì   mù  mǎ

dà dì  tǐ yù    tí mù    fā nù   nà lǐ   mǎ lù     dà fó

三、认字

马路     泥土

 

练习(8)

拼读练习一

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

bà bɑ   mā mɑ   dì di   bó bo   pó po   pù bù   yī fu   wǒ de

mù mǎ   pá pō   mǎ yǐ   dà mǐ   ní tǔ   dù pí   nǔ lì   fā nù

luó bo  bō luó  luò tuo  nà lǐ  hú li   mǎ lù   dǎ ɡǔ   tǔ dì

duǒ yǔ  wū yā    dì yī   ā  yí  mù wū   wù tǐ   yù mǐ   dà yǔ   yā lí

 

练习(9)

第五课拼音 ɡ k h过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

hé huā   hé ɡé    yí ɡè    hú tu     huǒ ɡuō     ɡuā ɡuǒ

huā duǒ   ɡē ɡe   lí huā   huà huà   huǒ bǎ       hǔ pò

kuā dà    luò tuo     huá huá tī     bō luó      tuō dì     ɡuō lú

hā mì ɡuā     wǒ ɡuó   huā bù      kuà bù     luó bo

kě wù         kè huà    kè kǔ      ɡū ɡu      mó ɡu

二、认字

画画     打鼓

 

练习(10)

第六课拼音j x q过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

xià  qí     jí ɡé     yì     xī ɡuā     ɡuó  jiā     xí tí

xǐ yī fu    xì jù    yú  xiā    jī  qì     jú  huā      jì xù

ɡē qǔ      ɡuò  qù    fù xí    dā jī mù    huò qǔ      xī  qí

jiā fǎ      qǐ lì    qià qià    huà jiā    qì tǐ

xǐ yī jī    mǔ jī    bō luó     dǎ  qì

二、认一认

搭积木 下棋

 

练习(11)

拼读练习二

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

ɡē ɡe    yí ɡè      ɡū mā    dǎ ɡǔ    hè kǎ   kě yǐ   kè kǔ   kǔ ɡuā

kù zi   ɡuó jiā   ɡuò hé   huǒ ɡuō   dà hé   hé huā   huà huà   huā duǒ

dà huǒ   lǎo hǔ    jī qì     mǔ jī   jú huā     huà jiā     jiā fǎ

jǔ qǐ   qī ɡè      yì qǐ     dǎ qì   ɡē qǔ     ɡuò qù      xī ɡuā

hú xū   xǔ duō     dà xiā    xiá ɡǔ   xià qù    xǐ yī fu    xià qí

dā jī mù

 

 

练习(12)

第七课拼音z c s过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

zǔ mǔ     sī ɡuā    wà zi     cí yǔ      zǐ sè    zá jì   fǎ zé

luō suo   zī ɡé     zǐ dì     zì mǔ     zuò huà   jì cè   ɡē cí

jí cù     zì sī    zǔ ɡuó     sī jī    fù zé     cí qì    tǔ sī

fù sū    zǐ xì    yú cì     sù shuō    qǐ sù     cū xì    zuò cuò

sú  yǔ    yā zi    sè sù      dà zì     zuò hè kǎ       huǒ sù

zì jǐ     sù dù     wū zi     suǒ yǐ    duō suo       cā bō li

二、认读生字

字   词语   句子

 

练习(13)

第八课拼音zh ch sh r过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

chā huā     chē zhá   né zhɑ    zhé mó     dǎ zhé    zhè lǐ

dú  shé     yì zhī    shù zhī   ɡuǒ zhī   zhī shi    zhí bǐ   zhú zi

qí chē     qì chē     shǔ shù   shù zì     rì lì     rì chū   zhí rì

zhì qì     zhì xù     là zhú    shī zhǔ   zhù yì    zhuā zhù

zhuǎ zi   zhuō zi     zhuó mo   dú shū    rú ɡuǒ

二、认读生字

擦桌子   折纸

 

练习(14)

拼读练习三

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

zá wù    fǎ zé    zǔ ɡuó   zuò xià    zuò shì    zì jǐ    zī shi

cí yǔ    cí qì    cā zhuō zi     cè suǒ    cū xì   cuò le     dì yī

sì ɡè    sī jī    lǜ sè   suǒ yǐ   bǐ zhí  ɡuǒ zhī   zhè li

zhú zi   zhī zhū   là zhú   zhuó mù niǎo    chǐ zi   chī hē   hē chá

huǒ chē   chū qù   ɡù shi   shī zi   rì chū   rè qì

 

练习(15)

拼音第九课ai  ei  ui过关测试拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

bái  cài     chuī là zhu      tái  shuǐ    wū  ɡuī    huí jiā

měi lì       bèi shū         zāi  shù     shuǐ huā    méi huā

lái  huí      mèi  mei        hǎi  shī     cì  wei   hēi  sè

chǐ  zi       kāi qì chē       fēi  jī     ruì lì     bái  tù

pēi  dài       xǐ  ài        zhuī zhú     péi  tǔ    ɡuì huā

fèi  zhǐ       fèi  huà        zuǐ bɑ     bú zài     tǔ  duī

pái  duì        bēi  zi        hái  zi    wěi  dà    kuài  lè

nǎi  nɑi        cāi  mí       kāi  shǐ    mò  wěi    tài  dù

xī  běi        nèi  wài       měi  shù     zì lái  shuǐ    wěi ba

二、认读生字

妹妹  奶奶  白兔  皮袄

 

练习(16)拼读练习四

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

bái cài  pāishǒu   mǎi mǐ   dài zi   tài tai   nǎi nai   lái qù   kāi huì

dà hǎi  zhāi huā   zài jiā    qí ɡuài    kuài lè    wài ɡuó   bēi zi

mèi mei   fēi jī    lèi le    ɡěi nǐ   hēi sè   duì cuò    tuì bù

wū ɡuī   chuī qì   shuǐ ɡuǒ   zuì dà   cuì lǜ   wǔ suì    kuí huā

 

练习(17)

拼音第十课ao  ou  iu过关测试拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

xiǎo māo    duō shǎo    lǐ mào     shuǐ niú      dú  bào

jī huì      xiào huà      pí  ǎo      kě  ài      kǒu  shuǐ

xǐ  zǎo      hǎo  yǒu    chī  cǎo     zhū ròu      diào yú

rè  ài       ní hǎo      mù biāo      xiù  lì     shōu tiáo

yóu xì       hòu  niǎo    xià lóu    hā bā ɡǒu      tǔ dòu

liǎo bù qǐ    yōu xiù     jiào shī    niǎo cháo    liú shuǐ

cǎo  mào       hǎi ōu     diào qiáo     jiǔ niú yì máo

huǒ  chái      huí bào     xiǎo qiáo    xǐ shǒu    tiáo pí

二、认读生字

小桥  流水  垂柳  桃花

 

练习(18)

拼读练习五

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

shū bāo   pǎo bù   máo bǐ   xiǎo dāo   táo zi   rè nào   lǎo shī   ɡāo dà

kǎo shì   hǎo huài   niú jiǎo   dà xiǎo   ɡuò qiáo   zhāo shǒu   duō shǎo

zǎo cāo    sǎo dì    dòu zi   tóu fà   xiǎo ɡǒu    kāi kǒu    hóu zi

bái zhōu    chǒu xiǎo yā    xǐ shǒu    zǒu lù    méiyǒu   liǔ shù   jiǔ bēi

qì qiú    xiū xi

 

练习(19)

拼音第十一课ie  üe  er过关测试卷拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

shù yè    quē shǎo    rì  yuè   jué  zé     biè niu   xué xí    yuè  ér

nüè dài   xuě bái     xǐ què    tiē huà     nǚ  ér    cè lüè    xué xiào

cū  lüè   yuè dú      cí  tiě   héi yè     xuě  huā   hú  dié    yuē sù

ér  qiě   quē fá     qié  zi    kē xué     niè shǒu niè jiǎo     ěr  jī

xǐ yuè    xuē zi     ěr  duo    dì èr ɡè     yuè qǔ    pí xié    jué sè

二、认读生字

夜色  月儿  雪花

 

练习(20)

拼读练习六

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

ɡào bié   miè huǒ   hú dié    tiě ɡuō   liè ɡǒu   jiě jie   qié zi

xiě zì    yé ye   jué de   xǐ què   xué xí    ér zi   ěr duo   èr shí

 

练习(21)

拼音第十二课an  en  in  un  ün过关测试卷

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

tiān ān mén   zhěn tou   jī dàn    quàn ɡào    dān xīn     lùn tán

jiǔ  tán     hàn shān   wén jù hé   lún chuán   nán fēi    dà yàn

chūn sǔn    shān pō    ɡuǒ yuán   dào tián   bái yún   zuǒ yòu   chē lún

zhēn jiǎ    zhǐ nán zhēn    huī chén      chèn zhí    huān kuài

chèn rè dǎ tiě    shēn tǐ    yuán quān    zhēn zhū   rén  shēn   qiān bǐ

shēn qiǎn    shén huà    wài bīn     bīn bīn yǒu lǐ    xuān chuan

shēn shǒu    pīn yīn    pǐn zhì     jīn jīn yǒu wèi    rén mín

shǐ jìn      qīn  rè   zǎo  chén    fān  ɡǔn    yí cùn    xì jūn

chūn  tiān   qún  zi   shén  mì     xún zhǎo    shī rùn    tūn tūn tǔ tǔ

rén  qún    zūn shǒu    pín fán     zhuàn bǐ dāo        zì diǎn

yuán zhū bǐ    mǐn ɡǎn    xiě zì běn   ɡuān kàn    pín  kùn     cè shì juàn

二、认读生字

蓝天  白云  草原  森林  大家  是的

 

练习(22)

拼读练习七

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

bān jí   pān yán   màn màn    fān shū   jī dàn    tán qín    nán hái

lán qiú  ɡǎn xiè   kàn jiàn   chū hàn   bǎo jiàn  qián miàn  xiān hòu

zhàn shì ɡāo shān   zǎo cān   yǔ sǎn   yuàn yì   yuán quān  běn zi

liǎn pén  wǒ men   fěn bǐ   shù ɡēn   hěn dà   zhēn zhū   zǎo chén

shēn tǐ   zěn me   sēn lín   wèn tí   bīn ɡuǎn  pīn yīn   rén mín

nín hǎo   jīn tiān   xīn lǐ   qiū yǐn   dūn xià   hǎi tún   chē lún

ɡùn zi    kūn chónɡ   zhǔn bèi   chūn tiān   shùn lì   zūn shǒu

cūn zi  sūn zi     xìjūn     qún zi     xùn liàn    bái yún  yùn dònɡ

 

练习(23)

拼音第十三课anɡ  enɡ  inɡ  onɡ过关测试卷

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名_________

一、拼一拼,读一读

shuǐ ɡānɡ    tái  dēnɡ    xiónɡ  yīnɡ      ɡāng qiánɡ      hónɡ xīnɡ

ɡōnɡ rén     ān  jìnɡ        shēnɡ huó       chí  tánɡ       xīn  qínɡ

tài yánɡ     yǎn  jīnɡ        yōnɡ bào       děnɡ  dài       cǎi hónɡ

tái  fēnɡ    cōnɡ minɡ      xiōnɡ měnɡ       pín qiónɡ      nào zhōnɡ

zhuànɡ jī    shānɡ xīn     shànɡ shēnɡ       ān jìnɡ       xiànɡ cè

ɡuǎnɡ dà     ɡuǎnɡ kuò     chénɡ mén        běi jīnɡ       nénɡ ɡàn

yánɡ ɡuānɡ   mì fēng    tīnɡ jiǎnɡ  fēnɡ shōu   zhènɡ què    zhěnɡ qí

chōnɡ fēnɡ   qiū ɡāo qì shuǎnɡ      qián tánɡ jiānɡ    liànɡ jīnɡ jīnɡ

二、读句子

(1)wǒ de bà bɑ shì yōu xiù de fēi xínɡ yuán。

(2)wánɡ hónɡ hé  xiǎo  mínɡ  shì  zuì hǎo de pénɡ yǒu。

(3)zì xuǎn shānɡ chǎnɡ lǐ de dōnɡ xi zhēn duō ɑ!

(4)xià tiān dào le,xiǎo shù ɡěi wǒ men chēnɡ qǐ lǜ sè de  xiǎo sǎn。

(5)yè kōnɡ zhōnɡ yuán yuán de yuè liànɡ xiànɡ yù pán。

(6)wān wān de yuè ér xiàng xiǎo chuán。

三、认读生字

自行车  山羊   行走   也

 

练习(24)

拼读练习八

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

zhǐ zhānɡ   zhǎnɡ jià   bǎo zhànɡ    shānɡ xīn   ɡuān shǎnɡ   shǎn ɡuānɡ

shànɡ xué   zhuānɡ jiɑ  zhuànɡ chē   bīnɡ shuānɡ  liánɡ shuǎnɡ   huánɡ sè

shān yánɡ  xuě bēnɡ  ménɡ lónɡ  ɡènɡ jiā   hénɡ shù   dēnɡ shān   tái dēnɡ

děnɡ dài   dènɡ zi   běi jīnɡ   xīnɡ xinɡ   xínɡ zhuànɡ    mínɡ tiān

tīnɡ xiě   qínɡ tiān   lǎo yīnɡ    cōnɡ mánɡ   cónɡ qián   chōnɡ fēnɡ

chónɡ fù    qiónɡ kǔ   xiōnɡ měnɡ   xiónɡ māo   nào zhōnɡ   zhǒnɡ  zi

zhònɡ  huā   cǎi hónɡ

 

整体认读音节:zhi  chi  shi  ri     zi  ci  si

yi  wu   yu

ye  yue  yin  yun  yuɑn  yinɡ

 

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,您必须在下载后24小时内删除!
3. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!
4. 本站提供的源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 如遇到加密压缩包,默认解压密码为"lanrensheji.com",如遇到无法解压的请联系管理员!

懒人设计 » [拼音练习] 一年级汉语拼音拼读练习(word下载打印)

提供最优质的资源集合

加入VIP获取全站资源